اعضای شورا

ترکیب اعضای شورای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

ماده۱:ترکیب اعضای شورای استان به شرح ذیل است:

الف – دولت:

استاندار (رئیس شورای استان)

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان

مدیر کل اداره امور اقتصادی و دارایی استان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

مدیر کل اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

دبیرکمیسیون هماهنگی بانک‌های استان

بالاترین مقام سازمان‌ها یا دستگاه‌هایی که موضوع مربوط به آن‌ها در دستورکار شورای استان قرار دارد

تبصره- بالاترین مقام سازمان‌ها یا دستگاه‌هایی که موضوع مربوط به آنها در دستورکار شورای استانی قرار می‌گیرد، موظف است با دعوت دبیرخانه این شورا، در جلسه شرکت کند و حسب مورد، نمایندگان تام الاختیار خود را به کارگروه‌های کارشناسی دبیرخانه شورای استان معرفی و اعزام نماید

ب – مجلس شورای اسلامی

حداکثر چهار نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به تشخیص مجمع نمایندگان استان و با اولویت نمایندگان عضو کمیسیون‌های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی

ج – قوه قضائیه

رئیس کل دادگستری استان (یا معاون)

دادستان مرکز استان

د – تعاونی و خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی(دبیر و سخنگو

تبصره- در استان هایی که علاوه بر مرکز استان، شهرستان ها نیز دارای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی می باشند، رؤسای اتاق های شهرستان ها، می‌توانند در جلسات حضور یابند

رییس اتاق تعاون استان

رئیس اتاق اصناف مرکز استان

هشت نفر از مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل های تعاونی و خصوصی مستقر در استان از بخش ها و رشته های مختلف، بنا به پیشنهاد مشترک رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مرکز استان، رئیس اتاق تعاون استان و رئیس اتاق اصناف مرکز استان و تصویب شورای استان

تبصره ۱: شرایط و معیارهای حاکم بر انتخاب مدیران عامل و روسای تشکل ها به شرح زیر است:

این افراد به مدت حداکثر یکسال انتخاب می‌شوند

افراد منتخب باید در سطح استان از وجهه صاحب نظری در امور اقتصادی و صلاحیت‌های علمی و حرفه ای نیز برخوردار باشند

اعضای منتخب بایستی در سطح استان دارای حسن شهرت بوده و از اعتبار اجتماعی و اخلاق حرفه ای نیز برخوردار باشند

تبصره ۲: عضویت هر یک از افراد موضوع تبصره ۱، حداکثر برای یک دوره متوالی دیگر، به تصویب شورای استان، بلامانع است

تبصره ۳: عضویت افرادی که در میان دوره انتخاب می شوند، فقط تا پایان همان دوره قابل اعتبار می باشد

ه‍ – شهرداری و شوراها

شهردار شهری که مرکز استان است

رئیس شورای اسلامی استان

تشکیل جلسات

ماده۲: جلسات عادی شورای استان حداقل هر ماه یک بار تشکیل می گردد.

تبصره ۱: تقویم زمانی تشکیل جلسات شورای استان در اولین جلسه ابتدای سال به تصویب شورای استان می‌رسد

تبصره ۲: جلسات دیگر شورای استانی حسب درخواست سه نفر از اعضای شورای استان و موافقت رئیس آن شورا تشکیل خواهد شد، لیکن اینگونه جلسات صرفاً به منظور تسریع تصمیم گیری درباره موضوعات مندرج در دستور جلسات عادی یا بررسی و اتخاذ تصمیم درباره موضوعی است که ضرورت و اولویت آن به تأیید رئیس شورای استانی رسیده و به صورت خارج از نوبت در دستورکار قرار گرفته باشد. در موارد تشکیل جلسات فوق الذکر، دبیرخانه شورای استان, دعوتنامه جلسه را به همراه سوابق و مستندات مربوطه حداقل چهل و هشت ساعت قبل از برگزاری، برای اعضاء ارسال می‌نماید

ماده۳:جلسات شورای استانی با حضور بیش از نصف اعضاء رسمیت می یابد

ماده۴:هر یک از اعضای شورای استان شخصاً باید در جلسه حضور یابد

تبصره۱:در موارد خاص اعضای شورا می‌توانند- حداکثر سه جلسه در یک سال- نماینده خود را به جلسه اعزام نمایند. نماینده مذکور منوط به این که در ابتدای سال به شورا معرفی گردد در این سه جلسه، دارای حق رأی بوده و حضور وی در نصاب‌های ذکر شده در ماده (۳) این دستور‌العمل موثر خواهد بود

تبصره۲:گزارش حضور یا عدم حضور اعضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، هر سه ماه یکبار، توسط دبیر شورا برای استاندار (رئیس شورا) ارسال می گردد

اداره جلسات شورای استان و فرآیند طرح و تصویب پیشنهادها

ماده۵:رئیس شورای استان جلسات شورا را اداره خواهد کرد. در صورت عدم حضور رئیس شورای استان، دبیر شورای استان، اداره جلسه را بر عهده خواهد داشت

ماده۶:هریک از اعضای شورای استان و هم چنین فعالان یا تشکل‌های اقتصادی استان می توانند موضوعاتی را برای قرار گرفتن در دستور جلسات به دبیرخانه شورای استان ارجاع نمایند. دبیر شورا موظف است موضوعات پیشنهادی را به انضمام گزارش دبیرخانه بررسی نموده و حسب اولویت در دستور کار شورا قراردهد

ماده۷:رئیس و اعضای شورای استانی می توانند جمعاً به مدت بیست دقیقه و در فرصتی که رئیس تعیین می‌کند درباره مسائل مهم روز که مرتبط با مأموریت شورای استان باشد، مطالبی را بیان نمایند

ماده۸:اولویت اظهار نظر در خصوص موضوعات مندرج در دستور جلسه شورای استان با اعضایی است که قبلاً نظر کتبی خود را در مورد آن موضوع، به دبیرخانه شورای استان ارسال نموده اند، لیکن سایر اعضا نیز می‌توانند در چارچوب وقت پیش‌بینی شده، اظهار نظر نمایند

ماده۹:با رعایت حکم ماده (۶) این دستورالعمل، صرفاً موضوعاتی در دستور جلسات قرار می‌گیرند که قبلاً به دبیرخانه ارجاع شده و بررسی‌های کارشناسی توسط دبیرخانه شورای استان در مورد آن‌ها صورت گرفته باشد. موضوعات مختلف، به ترتیب مندرج در دستور جلسه، در شورای استان مطرح و مورد گفت‌وگو قرار می‌گیرد

ماده۱۰:هرگاه موضوع مورد گفت‌وگو، بنا به تشخیص اعضای شورای استان نیازمند رسیدگی و مداقه بیشتر باشد، مراتب به کارگروه ویژه ای ارجاع می‌شود. چنانچه بررسی موضوع مورد رسیدگی به تفاهم منجر شود، به عنوان تصمیم شورای استان و برای اجراء به مراجع ذیربط استان منعکس می‌شود و در صورتیکه مراتب به تفاهم منجر نشود، رای اکثریت به عنوان تصمیم شورای استان به مراجع مربوطه انعکاس می‌یابد

تبصره۱:مرجع ارایه پیشنهاد، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مرکز استان یا رئیس اتاق تعاون استان یا رئیس اتاق اصناف مرکز استان (حسب ارتباط موضوعی)، عضو ثابت کارگروه‌های ویژه موضوع این ماده خواهند بود و سایر اعضای کارگروه مطابق ترتیبات این ماده توسط شورای استانی تعیین می‌شوند

تبصره۲:سقف رسیدگی موضوعات در کارگروه‌های ویژه ۷ روز تعیین می‌شود و حداکثر برای ۷ روز دیگر قابل تمدید است

ماده۱۱:اتخاذ تصمیم در مورد کفایت مذاکرات پیرامون موضوعی خاص، تعلیق یا حذف موضوع و اعاده آن به دبیرخانه، مستلزم درخواست سه نفر از اعضای حاضر و موافقت اکثریت حاضران می‌باشد

ماده۱۲:در صورتی که موضوعی نیازمند اتخاذ تصمیم شورا باشد، رأی اکثریت حاضران ملاک تصمیم می‌باشد و درصورت مساوی بودن آرا در تصمیمات شورا، اکثریت با رأی رئیس جلسه احراز می‌شود

وظایف شورای استان

ماده۱۳:وظایف شورای استانی به شرح ذیل می‌باشد:

الف-بررسی و پیشنهاد موضوعات با ابعاد ملی و فراگیر. موضوعات با ابعاد ملی و فراگیر، شامل موضوعاتی است که اثرات و پیامدهای آنها بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های توسعه ای و اقتصادی اثرگذار باشد و یا سیطره تحت اثر آنها از ابعاد مختلف همچون بعد جغرافیایی، تشکلی، فعالیتی و صنفی و موارد مشابه، گسترده بوده و اشخاص و فعالیت های قابل توجهی را تحت تاثیر قرار دهند

ب-بررسی پیشنهادهای مربوط به اصلاح، حذف یا وضع مقررات، اعم از آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه نامه یا رویه اجرایی به منظور بهبود محیط کسب و کار استان و کشور

پ-استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا تشکلهای اقتصادی استانی با حضور بالاترین مقام صنف یا تشکل مربوطه در استان

ت-پایش اجرای کامل و صحیح قوانین و مقررات و نیز بررسی پیشنهادات در زمینه اصلاح و تکمیل طرح‌ها و لوایح قانونی با هدف بهبود محیط کسب و کار در استان و کشور

ث-طرح و بررسی خواسته‌ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسؤولان دستگاهای اجرایی و نمایندگان تشکلهای بخش تعاونی و خصوصی استان به منظور اقناع و تفاهم درباره خواسته‌های مذکور

ج-بررسی و تایید پیشنهاد به منظور ارتقاء فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب و کار و مهارتهای شغلی و کارآفرینی در استان و ارائه آن به دستگاهای اجرایی استان

چ-بررسی گزارش اتاق‌های بازرگانی و تعاون استان درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه‌ها برای بنگاه‌های با مالکیت غیر از بخش‌های خصوصی و تعاونی استان

ح-بررسی و تایید پیشنهادات در مورد قراردادهای دستگاه‌های اجرایی استان با فعالان اقتصادی بخش‌های خصوصی و تعاونی استان به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در قراردادها

خ-زمینه سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات باهمکاری تشکلهای اقتصادی مستقر در استان به منظور دریافت مالیات از فعالان اقتصادی استان و گسترش پایه مالیاتی

د-تعیین و اعلام اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی استان موضوع ماده (۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، با قید روزآمد سازی مستمر در پایگاه اطلاعات آماری خود

ذ-تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی استان موضوع مواد (۲۲) و (۲۷) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

دبیرخانه شورای استان و وظایف آن

ماده۱۴:دبیرخانه شورای استان زیر نظر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مرکز استان تشکیل می‌شود و وظایف زیر را بر عهده دارد:

الف-استقرار سامانه‌های نظرخواهی و نظرسنجی از ذینفعان استان، با تاکید بر تشکل‌های اقتصادی و ارسال درخواست‌ها و پیشنهادها، به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

ب-تهیه و گردآوری اطلاعات آماری تعیین شده توسط شورای استان، موضوع بند (د) ماده ۱۳ این دستورالعمل و طراحی و استقرار سامانه یا پایگاه اطلاعات آماری استان به منظور انتشار اطلاعات مذکور

تبصره:اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی، باید قبل از استقرار در سامانه یا پایگاه اطلاعات آماری استان، به تایید مرکز آمار ایران برسد

پ-تنظیم نمودار سازمانی، طراحی و استقرار فرایند‌های مطالعاتی و اجرایی و تدوین برنامه آموزشی به منظور ارتقای توان کارشناسی، در دبیرخانه

ت-تهیه و تنظیم گزارش کارشناسی با بهره‌گیری از توان کارشناسی دبیرخانه در بررسی موضوعات جهت طرح در جلسه شورا

ث-استفاده از امکانات و توان کارشناسی و تخصصی سازمان‌های متبوع اعضای شورای استان با مشارکت کارشناسان و متخصصان آن سازمان‌ها در فرایند نهایی سازی پیشنهادات از طریق برگزاری جلسات مصاحبه یا کارگروه کارشناسی

ج-ارسال موضوعات با ابعاد ملی و فراگیر موضوع بندهای الف و ب ماده ۱۳ این دستورالعمل، منضم به گزارش کارشناسی و مستندات مربوطه، جهت بررسی و تصمیم‌گیری به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطابق فرم پیوست شماره (۱) و پیگیری نتیجه

تبصره:گزارشی از وضعیت مصوبات و موضوعات ملی و فراگیر ارسال شده از سوی شوراهای استانی، هر سه ماه یکبار، توسط دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی تنظیم و به شوراهای استانی ارسال می گردد

چ- ارسال گزارش‌های کارشناسی تهیه شده در حوزه‌های موضوعات برشمرده ذیل بندهای ت، ج، چ، ح و ذ، ماده ۱۳ این دستورالعمل به همراه مستندات مربوطه به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطابق فرم پیوست شماره (۱

ح-تنظیم تقویم زمانی تشکیل جلسات شورای استان مطابق موضوع ماده ۲ این دستورالعمل به منظور طرح و تصویب در اولین جلسه ابتدای سال و ارسال یک نسخه از تقویم مصوب شورا، به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

خ-ارسال دعوتنامه مشتمل بر دستور جلسه، برای اعضاء و دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه

د-تنظیم صورت‌جلسه و مصوبات شورا و ارسال آن برای اعضاء و دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطابق فرم پیوست شماره (۲) حداکثر ۱۰ روز پس از برگزاری جلسه

ذ-ارسال مصوبات شورای استان به مراجع ذیربط استان و پیگیری اجرای آنها

تبصره:دبیرخانه شورای استان موظف است نسخه ای از مصوبات شورای استان را به شورای برنامه ریزی و توسعه استان جهت اطلاع ارسال نماید

ر-ارسال نتایج پیگیری مصوبات شورای استان به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌ خصوصی

ز-تنظیم گزارش‌های فصلی از عملکرد شورای استان و دبیرخانه متبوع، به منظور طرح در جلسه شورا و ارسال آن به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی.گزارش‌های مذکور باید مطابق فرم پیوست شماره (۳) تکمیل و ارسال گردد

تصویب و اصلاح دستورالعمل

ماده۱۵:این دستورالعمل مشتمل بر ۱۵ ماده و ۱۴ تبصره می‌باشد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء است. هرگونه اصلاح و تغییر در آن منوط به اعلان پیشنهادات به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و تصویب و ابلاغ بعدی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا