واحد آموزش

یکی از ابزارهای تامین انطباق نیروی انسانی سازمان ها با تغییرات روز افزون، آموزش به شمار می آید. آموزش و بهسازی منابع انسانی باعث بینش، بصیرت عمیق تر، دانش، معرفت بالاتر و مهارت های بیشتر انسان های شاغل در سازمان برای اجرای وظایف محوله می شود و در نتیجه موجب نیل به اهداف سازمان با کارایی بهتر وبیشتر می گردد.

واحد آموزش اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در راستای  تحقق ماموریت  خود که ارتقای سطح دانش و توانایی مدیران و فعالین اقتصادی، ارتقای توانمندی، آشنا نمودن اعضاء به وظایف، اختیارات و تکالیف خود، افزایش و ایجاد دانش و مهارت های سرمایه ای می باشد برگزاری دوره های آموزشی کاربردی و حرفه ای در زمینه های بازرگانی و تجارت، بازاریابی و فروش، فن آوری اطلاعات و تجارت الکترونیک، اقتصادی و مالی، اداری و سازمانی، حقوق تجارت، دوره ویژه نمایشگاه و زبان انگلیسی (زبان انگلیسی کسب و کار) را ارائه نماید را دستور کار خود قرار داده است و بر پایه ی اصول اخلاق کسب و کار تلاش می کند بر میزان صداقت، درستی، رعایت عدالت و احترام به اعضاء به رشد و تعالی سازمانی خود بیافزاید و این ویژگی ها را جزء چشم اندازهای خود قرار دهد. از این رو امید می رود که امکان حضور هر چه فعال تر و موثرتر فعالان اقتصاد، کارآفرینان و سایر علاقمندان به مباحث آموزشی فراهم آید.

هدف ما ارائه آموزشهای اثر بخش است.

عناوین دوره های آموزشی