چگونگی صدور کارت بازرگانی

کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا سایر شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک سال با رشته فعالیت خاص حسب درخواست متقاضی صادر می گردد که پس از تاییـد وزارت صنعت ، معـدن و تجارت معتبر خواهد بود .

تبصره ۱ – کارت بازرگانی کلیه شرکت های تعـاونی و اتحادیه های مربوط فقط توسط اتاق تعـاون مرکزی جمهوری اسلامی ایـران در تهران یا سایر شهرستان ها صـادر می گردد که پس از تائید وزارت صنعت ، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.

تبصره ۲ – فهرست رشته فعالیت خاص قابل درج در کارت بازرگانی توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت با هماهنگی اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد.

  • درج رشته فعالیت در کارت بازرگانی برای صادرات الزامی نیست

۲ – ۱ – اشخاص حقیقی ایرانی

۲ – ۱ – ۱  – داشتن حداقل سن بیست و سه سال تمام

۲ – ۱ – ۲ – داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان

تبصره – صدور کارت بازرگانی برای دارندگان برگ معافیت موقت فقط در مدت اعتبار برگ معافیت موقت بلامانع است.

۲ – ۱ – ۳ – داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه

تبصره : اشخاص حقیقی و حقوقی زیر از ارائه مدرک موضوع جز مذکور معاف می باشند :

۱ – دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی ، کشاورزی، معدنی و خدمات فنی و مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT از مراجع ذی ربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه

۲ – ارائه کنندگان مدارک مثبته مبنی بر حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت با تشخیص اتاق های بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۲ – ۱ – ۴ – داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت ، اعم از ملکی یا استیجاری

تبصره : برای احراز این شرایط ارائه مدرک مثبته و حسب مورد تائید اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران الزامی است .

۲ – ۱ – ۵ – داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی

۲ – ۱ – ۶ – داشتن حساب جاری در یکی از بانک های داخلی و داشتن گواهی عدم چک برگشتی در سیستم بانکی کشور

*** رفع اثر از چک های برگشتی پس از استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۲ – ۱ – ۷ – عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه

۲ – ۱ – ۸ – عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب

۲ – ۱ – ۹ – نداشتن محکومیت موثر کیفری

۲ – ۱ – ۱۰ – ارائه گواهی اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن

۲ – ۱ – ۱۱ – داشتن گواهی حضور و موفقیت در دوره های توجیهی

۲ – ۱ – ۱۲ – ارائه گواهی از گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم بدهی قطعی ، موضوع ماده ۷ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ و یا تعیین مالکیت بدهی خود و گواهی عدم قاچاق و جعل گمرکی

۲ – ۱ – ۱۳ – ارائه کد اقتصادی

تبصره ۱ – دستورالعمل دوره های آموزشی توجیهی شامل سرفصل های آموزشی ، میزان ساعات آموزش و چگونگی صدور گواهی حضور در دوره ها و سایر شرایط متناسب با فناوری های جدید به گونه ای که در نهیات سازمان توسعه تجارت ایران صلاحیت متقاضی مبنی بر اخذ کارت بازرگانی را تائید کند . بر اساس تفاهم نامه ای خواهد بود که توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران  و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ارایه می گردد .

تبصره ۲ – فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های مرتبط از ارایه این گواهی معاف می باشند و فهرست رشته های مرتبط در دستورالعمل اجرایی دوره های آموزشی مشخص خواهد شد .

۲ – ۱ – اشخاص حقیقی غیر ایرانی

۲ – ۲ – ۱ – داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی باستثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت

۲ – ۲ – ۳ – عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشوردر موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت صنعت ، معدن و تجارت ضرورت داشته باشد .وزارت مذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای یان قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران اعلام نماید .

۲ – ۳ – اشخاص حقوقی ( اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در یاران بوده یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند )

۲ – ۳ – ۱ – مدیر عامل شرکت باید دارای شرایط مقرر در اجزاء ( ۲ – ۱ – ۱ ) – ( ۲ – ۱ – ۲ ) – ( ۲ – ۱ – ۳ ) – ( ۲ – ۱ – ۷ ) – ( ۲ – ۱ – ۸ ) – ( ۲ – ۱ – ۹ ) – ( ۲ – ۱ – ۱۱ ) و حسب مورد ( ۲ – ۲ – ۲ ) – ( ۲ – ۲ – ۳ ) نیز باشد .

۲ – ۳ – ۲ –مدیران عامل شرکت های دولتی و شرکت های موضوع قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران – مصوب ۱۳۵۸ – مشمول محدودیت جزء ( ۲ – ۱ – ۷ ) نخواهند بود.

۲ – ۳ – ۳ – مدیران شرکت های دولتی ، شرکت های متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع که حکم مدیریت آنان توسط سازمان دولتی یا نهاد ذی ربط صادر شده باشد ، از ارائه گواهی موضوع بند ( ۲ – ۱ – ۹ ) معاف خواهند بود .

۲ – ۳ – ۴ – شرکت ها باید دارای شرایط مقرر در اجزای ( ۲ – ۱ – ۴ ) – ( ۲ – ۱ – ۵ ) – ( ۲ – ۱ – ۶ ) – ( ۲ – ۱ – ۸ ) و ( ۲ – ۱ – ۱۰ ) باشند .

تبصره – کارت بازرگانی اشخاص حقوقی با رعایت مفاد بندهای یاد شده به نام شرکت صادر می گردد .

۳ – چگونگی تمدید کارت بازرگانی : دارنده کارت بازرگانی یا نماینده قانونی وی با ارایه اصل کارت بازرگانی و مدارک مشروح زیر برای انجام تشریفات تمدید به اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مراجعه نماید :

۳ – ۱ – ارائه گواهی ادراه امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده ( موضوع ماده ۱۸۶ ) قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن )

۳ – ۲ – ارایه آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ثبت هر نوع تغییرات در شرکت در خصوص اشخاص حقوقی و ارایه اظهارنامه ثبت نام در دفتر ثبت تجاری برای اشخاص حقیقی

۳ – ۳ – ارایه مفاصا حساب حق بیمه : در صورت عدم اعلام نظر صندوق تامین اجتماعی ظرف یک ماه از تاریخ ثبت تقاضای مفاصا حساب ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نسبت به تمدید کارت بازرگانی اقدام نماید .

تبصره ۱ – کلیه دارندگان کارت بازرگانی چنانچه پس از اتمام مدت اعتبار ، حداکثر ظرف مدت دو سال اقدام به تمدید آن نمایند . باید علاوه بر ارایه مدارک این بند کلیه مراحل صدور کارت بازرگانی را دوباره طی نمایند . تاریخ تمدید کارت بازرگانی ، مبدا اعتبار مجدد خواهد بود .

تبصره ۲ – اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند بر اساس دستورالعملی که ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و به تائید وزیران عضو کمیسیون ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می رسانند . اشخاص و شرکت های تعاونی را رتبه بندی نمایند . کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی یاد شده با رعایت سایر شرایط برای مدت بیش از یک سال تا پنج سال قابل تمدید خواهد بود .

تبصره ۳ – هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط می تواند یک فقره کارت بازرگانی داشته باشد.

تبصره ۴ – دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند.

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی :

۴ – ۱ – شرکت تعاونی مرزنشینان برای ورود کالای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد ، مقدار و ارزش تعیین شده صدور کالا در ازای کالاهای وارداتی .

۴ – ۲ – ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران وسایر کشورها در تردد هستند ، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود به تعداد ، مقدار و ارزش تعیین شده

۴ – ۳ – پیله وران برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان های همجوار در صورت اخذ کارت پیله وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوط

۴ – ۴ – کارگران ایرانی شاغل درخارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی طبق فهرست مربوط و به تعداد ، مقدار و ارزش تعیین شده

۴ – ۵ – کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد .

۵ – اختلاف متقاضیان با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون :

در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با اتاق تعاون اختلاف پیدا شود هر یک از طرفین می توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت صنعت ، معدن و تجارت منعکس نمایند .

۶ – در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت صنعت ، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرایط دریافت کارت می باشد یا بعد از صدور ، فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است ، وزارت مذکور می تواند راسا نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد برساند ، لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت صنعت ، معدن و تجارت منعکس نماید .

ماده ۱۱ – کالاهایی که سود بازرگانی آنها به موجب جدول پیوست این آیین نامه یا تصویب نامه های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می یابد و کالاهایی که ممنوع اعلام می شود و همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می کند . در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود .

دکمه بازگشت به بالا